DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนปลาย อายุ 45-59 ปีมีเส้นรอบเอวปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  จังหวัด B A ร้อยละ
 ศรีสะเกษ212,734106,29649.97
 อุบลราชธานี317,873160,25350.41
 ยโสธร84,53538,85745.97
 อำนาจเจริญ62,85529,53046.98
 มุกดาหาร61,58030,40349.37
 รวมทั้งหมด739,577365,33949.40
หมายเหตุ:
 • จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
  ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
  *คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์

 • เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
 • เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
  ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
 • เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง

  ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

  วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564