DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงราย19,1599,15947.81
 เวียงชัย3,8551,77546.04
 เชียงของ3,9971,67741.96
 เทิง5,8952,94950.03
 พาน9,2394,20845.55
 ป่าแดด1,78991551.15
 แม่จัน8,6134,11447.77
 เชียงแสน4,2721,99246.63
 แม่สาย7,8134,38856.16
 แม่สรวย6,7752,70639.94
 เวียงป่าเป้า5,7732,22638.56
 พญาเม็งราย3,4801,47242.30
 เวียงแก่น2,9651,04435.21
 ขุนตาล4,3672,45656.24
 แม่ฟ้าหลวง3,6261,56043.02
 แม่ลาว2,4061,21450.46
 เวียงเชียงรุ้ง2,03897247.69
 ดอยหลวง1,46363943.68
 รวมทั้งหมด97,52545,46646.62
หมายเหตุ:

- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์
- เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
- เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
- เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564