DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงใหม่10,2975,96257.90
 จอมทอง7,6333,44045.07
 แม่แจ่ม8,3334,86058.32
 เชียงดาว3,9851,29432.47
 ดอยสะเก็ด6,5332,87744.04
 แม่แตง6,1462,57241.85
 แม่ริม10,6454,92746.28
 สะเมิง2,8101,34647.90
 ฝาง6,7012,96744.28
 แม่อาย4,8181,81137.59
 พร้าว3,3211,49845.11
 สันป่าตอง6,7913,16946.66
 สันกำแพง6,8293,65153.46
 สันทราย13,5447,12952.64
 หางดง9,3054,29946.20
 ฮอด5,3032,37244.73
 ดอยเต่า2,7141,10740.79
 อมก๋อย5,8103,08153.03
 สารภี9,3444,59249.14
 เวียงแหง1,30561246.90
 ไชยปราการ3,6351,55942.89
 แม่วาง3,5561,80050.62
 แม่ออน1,63579048.32
 ดอยหล่อ2,0241,12055.34
 กัลยาณิวัฒนา1,65178247.37
 รวมทั้งหมด144,66869,61748.12
หมายเหตุ:

- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์
- เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
- เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
- เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564