DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ
 เมืองกาฬสินธุ์19,50013,40768.75
 นามน4,5283,06667.71
 กมลาไสย8,2273,97748.34
 ร่องคำ1,60897360.51
 กุฉินารายณ์8,4734,73055.82
 เขาวง3,9542,37760.12
 ยางตลาด13,9089,53068.52
 ห้วยเม็ก5,4893,35261.07
 สหัสขันธ์3,9652,33258.81
 คำม่วง5,5032,43044.16
 ท่าคันโท5,6704,14073.02
 หนองกุงศรี8,7285,99468.68
 สมเด็จ5,4263,26960.25
 ห้วยผึ้ง3,3451,95858.54
 สามชัย2,8751,90766.33
 นาคู2,9301,54052.56
 ดอนจาน3,9742,60065.43
 ฆ้องชัย2,7931,86966.92
 รวมทั้งหมด110,89669,45162.63
หมายเหตุ:

- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์
- เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
- เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
- เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564