DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ
 เมืองอุดรธานี36,45922,18360.84
 กุดจับ7,4233,64349.08
 หนองวัวซอ6,9024,49165.07
 กุมภวาปี12,3186,03048.95
 โนนสะอาด6,3264,71174.47
 หนองหาน14,3379,17864.02
 ทุ่งฝน4,1242,40958.41
 ไชยวาน4,8172,52452.40
 ศรีธาตุ6,0683,56258.70
 วังสามหมอ6,8424,07059.49
 บ้านดุง16,6279,94559.81
 บ้านผือ12,6257,23957.34
 น้ำโสม6,0243,17652.72
 เพ็ญ15,1378,19754.15
 สร้างคอม3,7192,09756.39
 หนองแสง3,4792,40869.22
 นายูง4,6192,49253.95
 พิบูลย์รักษ์3,0621,85360.52
 กู่แก้ว2,4711,43958.24
 ประจักษ์ศิลปาคม2,5461,31251.53
 รวมทั้งหมด175,925102,95958.52
หมายเหตุ:

- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์
- เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
- เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
- เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564