DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ
 เมืองขอนแก่น45,05130,88268.55
 บ้านฝาง5,9253,50459.14
 พระยืน4,4573,14870.63
 หนองเรือ7,4215,23570.54
 ชุมแพ10,2887,25670.53
 สีชมพู7,5945,05966.62
 น้ำพอง11,3836,99961.49
 อุบลรัตน์4,1602,49660.00
 กระนวน8,9626,42271.66
 บ้านไผ่12,4007,32359.06
 เปือยน้อย3,3352,63679.04
 พล11,0325,70951.75
 แวงใหญ่2,5161,46458.19
 แวงน้อย5,8644,28273.02
 หนองสองห้อง6,4904,10263.20
 ภูเวียง5,5183,68766.82
 มัญจาคีรี6,9534,07458.59
 ชนบท4,7593,48373.19
 เขาสวนกวาง3,8752,31059.61
 ภูผาม่าน2,4121,42058.87
 ซำสูง2,7761,76663.62
 โคกโพธิ์ไชย3,4951,91154.68
 หนองนาคำ2,1761,17253.86
 บ้านแฮด3,7462,56868.55
 โนนศิลา2,0811,38466.51
 เวียงเก่า1,40882758.74
 รวมทั้งหมด186,077121,11965.09
หมายเหตุ:

- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์
- เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
- เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
- เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564