DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ
 เมืองชัยภูมิ12,7257,84561.65
 บ้านเขว้า2,6981,21144.89
 คอนสวรรค์5,1863,13760.49
 เกษตรสมบูรณ์5,6172,69047.89
 หนองบัวแดง11,9748,30869.38
 จัตุรัส4,4341,87842.35
 บำเหน็จณรงค์4,5152,65858.87
 หนองบัวระเหว3,9782,86271.95
 เทพสถิต5,5473,43161.85
 ภูเขียว8,8344,33549.07
 บ้านแท่น2,6611,45854.79
 แก้งคร้อ6,8984,02858.39
 คอนสาร4,9153,20965.29
 ภักดีชุมพล3,3341,43342.98
 เนินสง่า1,86393049.92
 ซับใหญ่1,37076755.99
 รวมทั้งหมด86,54950,18057.98
หมายเหตุ:

- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์
- เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
- เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
- เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564