DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ
 เมืองชัยภูมิ13,7448,93264.99
 บ้านเขว้า2,7441,20043.73
 คอนสวรรค์3,8022,34361.63
 เกษตรสมบูรณ์6,1242,98948.81
 หนองบัวแดง12,1197,03358.03
 จัตุรัส4,1761,91945.95
 บำเหน็จณรงค์4,4652,84863.78
 หนองบัวระเหว4,2752,99069.94
 เทพสถิต6,0243,62860.23
 ภูเขียว9,4534,60048.66
 บ้านแท่น3,0431,60752.81
 แก้งคร้อ6,7563,80056.25
 คอนสาร4,9502,67954.12
 ภักดีชุมพล2,7391,27746.62
 เนินสง่า1,9381,15759.70
 ซับใหญ่1,18459350.08
 รวมทั้งหมด87,53649,59556.66
หมายเหตุ:

- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
****คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ***

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์
- เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
- เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
- เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563