DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  จังหวัด ประชากร อายุ 18 - 59 ปี ประชากร อายุ 18 - 59 ปีที่วัดรอบเอวและส่วนสูง(B) ความครอบคลุมร้อยละ ประชากร อายุ 18 - 59 ปีรอบเอวปกติ ร้อยละ
 ขอนแก่น762,181513,06167.31315,19461.43
 มหาสารคาม372,500241,75064.90135,38456.00
 ร้อยเอ็ด500,887320,31363.95182,07556.84
 กาฬสินธุ์485,431290,33359.81170,20258.62
 รวมทั้งหมด2,120,9991,365,45764.38802,85558.80
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรทำงานอายุ 18 ปี– 59 ปี ที่วัดรอบเอวและส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรทำงานอายุ 18 ปี– 59 ปี มีเส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์ เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2563
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564