DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  จังหวัด ประชากร อายุ 18 - 59 ปี ประชากร อายุ 18 - 59 ปีที่วัดรอบเอวและส่วนสูง(B) ความครอบคลุมร้อยละ ประชากร อายุ 18 - 59 ปีรอบเอวปกติ ร้อยละ
 เชียงใหม่676,034368,13754.46164,57044.70
 ลำพูน198,443122,46261.7157,98747.35
 ลำปาง298,263189,00063.3786,58145.81
 แพร่169,198112,95466.7653,43447.31
 น่าน187,788119,05163.4059,32249.83
 พะเยา200,965123,87361.6466,31553.53
 เชียงราย488,961274,09656.06119,14743.47
 แม่ฮ่องสอน101,93156,06155.0027,15848.44
 รวมทั้งหมด2,321,5831,365,63458.82634,51446.46
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรทำงานอายุ 18 ปี– 59 ปี ที่วัดรอบเอวและส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรทำงานอายุ 18 ปี– 59 ปี มีเส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์ เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2563
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564