DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงใหม่1056158.10
 จอมทอง36020757.50
 แม่แจ่ม10660.00
 เชียงดาว9444.44
 ดอยสะเก็ด25832.00
 แม่แตง502958.00
 แม่ริม9777.78
 สะเมิง58045378.10
 ฝาง31719260.57
 แม่อาย521732.69
 พร้าว835262.65
 สันป่าตอง392461.54
 สันกำแพง221359.09
 สันทราย483164.58
 หางดง40824760.54
 ฮอด321134.38
 ดอยเต่า312064.52
 อมก๋อย451431.11
 สารภี17741.18
 ไชยปราการ1135548.67
 แม่วาง412868.29
 แม่ออน3266.67
 ดอยหล่อ221150.00
 กัลยาณิวัฒนา8562.50
 รวมทั้งหมด2,4291,50461.92
หมายเหตุ:
 • จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 22 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
  ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
  ดังนั้นหลายจังหวัดจะขาดข้อมูลในส่วนนี้ แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
  *คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์

 • เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
 • เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
  ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
 • เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 สิงหาคม 2565