DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ
 เมืองขอนแก่น7,4095,85178.97
 บ้านฝาง34822865.52
 พระยืน3,4293,06589.38
 หนองเรือ2,2101,93887.69
 ชุมแพ2,6321,89171.85
 สีชมพู1,2931,09684.76
 น้ำพอง6,6635,01875.31
 อุบลรัตน์2,6512,16381.59
 กระนวน4,7173,56075.47
 บ้านไผ่3,6672,91579.49
 เปือยน้อย584882.76
 พล2,9121,65356.77
 แวงใหญ่88767275.76
 แวงน้อย1,8381,50781.99
 หนองสองห้อง1,8201,53684.40
 ภูเวียง61151083.47
 มัญจาคีรี1256955.20
 ชนบท56047785.18
 เขาสวนกวาง1,9231,58882.58
 ภูผาม่าน44637684.30
 ซำสูง1408057.14
 โคกโพธิ์ไชย615691.80
 หนองนาคำ1108274.55
 บ้านแฮด1,2861,02579.70
 โนนศิลา1148877.19
 เวียงเก่า1359771.85
 รวมทั้งหมด48,04537,58978.24
หมายเหตุ:
 • จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 22 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
  ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
  ดังนั้นหลายจังหวัดจะขาดข้อมูลในส่วนนี้ แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
  *คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์

 • เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
 • เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
  ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
 • เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 สิงหาคม 2565