DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ
 เมืองอุบลราชธานี77246059.59
 ศรีเมืองใหม่3,4522,61975.87
 โขงเจียม2,8902,43784.33
 เขื่องใน3,3612,31268.79
 เขมราฐ92773078.75
 เดชอุดม26622283.46
 นาจะหลวย96763365.46
 น้ำยืน24215061.98
 บุณฑริก1,7041,18869.72
 ตระการพืชผล6,6255,38181.22
 กุดข้าวปุ้น2,0931,65479.03
 ม่วงสามสิบ3,2762,27269.35
 วารินชำราบ3,4492,39969.56
 พิบูลมังสาหาร1,5861,14272.01
 ตาลสุม28019067.86
 โพธิ์ไทร30321069.31
 สำโรง4,3953,56181.02
 ดอนมดแดง895460.67
 สิรินธร3,2872,65880.86
 ทุ่งศรีอุดม2,3661,81776.80
 นาเยีย77655171.01
 นาตาล1,3571,13183.35
 เหล่าเสือโก้ก744459.46
 สว่างวีระวงศ์492653.06
 น้ำขุ่น1,5691,27281.07
 รวมทั้งหมด46,15535,11376.08
หมายเหตุ:
 • จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 22 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
  ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
  ดังนั้นหลายจังหวัดจะขาดข้อมูลในส่วนนี้ แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
  *คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์

 • เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
 • เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
  ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
 • เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565