DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ
 เมืองศรีสะเกษ24813956.05
 ยางชุมน้อย614065.57
 กันทรารมย์574070.18
 กันทรลักษ์946164.89
 ขุขันธ์24420282.79
 ไพรบึง1197159.66
 ปรางค์กู่362775.00
 ขุนหาญ311548.39
 ราษีไศล20713766.18
 อุทุมพรพิสัย18311864.48
 บึงบูรพ์684464.71
 ห้วยทับทัน55100.00
 โนนคูณ241250.00
 ศรีรัตนะ744662.16
 น้ำเกลี้ยง1126457.14
 วังหิน3133.33
 ภูสิงห์433990.70
 เมืองจันทร์3266.67
 เบญจลักษ์251872.00
 พยุห์251352.00
 โพธิ์ศรีสุวรรณ72165590.85
 ศิลาลาด10990.00
 รวมทั้งหมด2,3931,75873.46
หมายเหตุ:
 • จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 22 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
  ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
  ดังนั้นหลายจังหวัดจะขาดข้อมูลในส่วนนี้ แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
  *คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์

 • เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
 • เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
  ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
 • เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2565