DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ
 เมืองบุรีรัมย์463065.22
 คูเมือง51145589.04
 กระสัง16637.50
 นางรอง231043.48
 หนองกี่62454587.34
 ละหานทราย18633.33
 ประโคนชัย664669.70
 บ้านกรวด1137969.91
 พุทไธสง15640.00
 ลำปลายมาศ271348.15
 สตึก181055.56
 ปะคำ191368.42
 หนองหงส์44100.00
 พลับพลาชัย171376.47
 ห้วยราช3266.67
 โนนสุวรรณ9555.56
 ชำนิ221359.09
 บ้านใหม่ไชยพจน์3266.67
 โนนดินแดง644164.06
 บ้านด่าน1019594.06
 แคนดง8450.00
 เฉลิมพระเกียรติ8225.00
 รวมทั้งหมด1,7351,40080.69
หมายเหตุ:
 • จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 22 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
  ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
  ดังนั้นหลายจังหวัดจะขาดข้อมูลในส่วนนี้ แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
  *คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์

 • เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
 • เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
  ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
 • เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 สิงหาคม 2565