DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ
 เมืองนครราชสีมา6,8134,88671.72
 ครบุรี26415558.71
 เสิงสาง584679.31
 คง10660.00
 บ้านเหลื่อม835363.86
 จักราช9777.78
 โชคชัย63039462.54
 ด่านขุนทด181055.56
 โนนไทย15410064.94
 โนนสูง34729384.44
 ขามสะแกแสง16956.25
 บัวใหญ่41426463.77
 ประทาย22100.00
 ปักธงชัย41327366.10
 พิมาย49636072.58
 ห้วยแถลง59243072.64
 ชุมพวง4250.00
 สูงเนิน92858062.50
 ขามทะเลสอ1669356.02
 สีคิ้ว28932.14
 ปากช่อง1,6491,27177.08
 หนองบุญมาก23412653.85
 แก้งสนามนาง7685.71
 โนนแดง3266.67
 วังน้ำเขียว3266.67
 เทพารักษ์200.00
 เมืองยาง6350.00
 พระทองคำ1,3591,05377.48
 ลำทะเมนชัย22100.00
 บัวลาย14010373.57
 เฉลิมพระเกียรติ191368.42
 รวมทั้งหมด14,86910,55370.97
หมายเหตุ:
 • จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 22 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
  ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
  ดังนั้นหลายจังหวัดจะขาดข้อมูลในส่วนนี้ แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
  *คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์

 • เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
 • เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
  ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
 • เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 สิงหาคม 2565