DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ
 เมืองนครราชสีมา8,9896,85476.25
 ครบุรี1206453.33
 เสิงสาง612744.26
 คง7457.14
 บ้านเหลื่อม29622174.66
 จักราช68956582.00
 โชคชัย46830164.32
 ด่านขุนทด54238971.77
 โนนไทย49232766.46
 โนนสูง15010469.33
 ขามสะแกแสง10550.00
 บัวใหญ่48131765.90
 ประทาย4250.00
 ปักธงชัย62943769.48
 พิมาย56136865.60
 ห้วยแถลง41730773.62
 ชุมพวง342573.53
 สูงเนิน5,5873,68065.87
 ขามทะเลสอ1428257.75
 สีคิ้ว38621154.66
 ปากช่อง1,7271,04160.28
 หนองบุญมาก54340774.95
 แก้งสนามนาง9666.67
 วังน้ำเขียว4125.00
 เมืองยาง4375.00
 พระทองคำ1,23197879.45
 บัวลาย16711468.26
 สีดา100.00
 เฉลิมพระเกียรติ1,04280877.54
 รวมทั้งหมด24,79317,64871.18
หมายเหตุ:
 • จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 22 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
  ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
  ดังนั้นหลายจังหวัดจะขาดข้อมูลในส่วนนี้ แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
  *คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์

 • เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
 • เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
  ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
 • เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564