DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงใหม่935862.37
 จอมทอง26914553.90
 แม่แจ่ม10770.00
 เชียงดาว17635.29
 ดอยสะเก็ด623150.00
 แม่แตง291344.83
 แม่ริม12541.67
 สะเมิง975960.82
 ฝาง93954457.93
 แม่อาย672740.30
 พร้าว1065753.77
 สันป่าตอง442352.27
 สันกำแพง16850.00
 สันทราย35523566.20
 หางดง17510358.86
 ฮอด552443.64
 ดอยเต่า34223267.84
 อมก๋อย1045754.81
 สารภี32917452.89
 เวียงแหง25119878.88
 ไชยปราการ32928.13
 แม่วาง774659.74
 แม่ออน2150.00
 ดอยหล่อ693347.83
 กัลยาณิวัฒนา5360.00
 รวมทั้งหมด3,5572,09858.98
หมายเหตุ:
 • จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 22 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
  ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
  ดังนั้นหลายจังหวัดจะขาดข้อมูลในส่วนนี้ แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
  *คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์

 • เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
 • เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
  ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
 • เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 23 ตุลาคม 2563