DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ
 เมืองนครราชสีมา12,3149,21474.83
 ครบุรี1246250.00
 เสิงสาง15010771.33
 คง22100.00
 บ้านเหลื่อม1057571.43
 จักราช151386.67
 โชคชัย28920771.63
 ด่านขุนทด13969.23
 โนนไทย57942573.40
 โนนสูง73454574.25
 ขามสะแกแสง4250.00
 บัวใหญ่37023162.43
 ประทาย391435.90
 ปักธงชัย52935066.16
 พิมาย2,8762,30180.01
 ห้วยแถลง94379283.99
 ชุมพวง423583.33
 สูงเนิน1,7951,14063.51
 ขามทะเลสอ61742468.72
 สีคิ้ว98162663.81
 ปากช่อง1,7751,30773.63
 หนองบุญมาก95578682.30
 แก้งสนามนาง5120.00
 โนนแดง300.00
 วังน้ำเขียว12541.67
 เมืองยาง27323184.62
 พระทองคำ1,08586179.35
 บัวลาย39426868.02
 สีดา200.00
 เฉลิมพระเกียรติ100.00
 รวมทั้งหมด27,02620,03374.12
หมายเหตุ:
 • จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 22 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
  ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
  ดังนั้นหลายจังหวัดจะขาดข้อมูลในส่วนนี้ แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
  *คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์

 • เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
 • เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
  ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
 • เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 พฤศจิกายน 2563