DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของกิจการ/ กิจกรรม/ สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด B A ร้อยละ ตลาด ร้านอาหาร สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงงาน โรงแรม ร้านเสริมสวย ห้างสรรพสินค้า ฟิตเนสเซ็นเตอร์
B1 A1 ร้อยละ B2 A2 ร้อยละ B3 A3 ร้อยละ B4 A4 ร้อยละ B5 A5 ร้อยละ B6 A6 ร้อยละ B7 A7 ร้อยละ B8 A8 ร้อยละ B9 A9 ร้อยละ
สงขลา5,9345,64295.08000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สตูล1,2861,25697.67000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตรัง1,6141,55696.41000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พัทลุง71668695.81000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปัตตานี5,4305,06893.33000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ยะลา2,5842,38692.34000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
นราธิวาส2,9082,76094.91000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
รวมทั้งหมด20,47219,35494.54000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หมายเหตุ:

วันที่ประมวลผล: -