DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของกิจการ/ กิจกรรม/ สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด B A ร้อยละ ตลาด ร้านอาหาร สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงงาน โรงแรม ร้านเสริมสวย ห้างสรรพสินค้า ฟิตเนสเซ็นเตอร์
B1 A1 ร้อยละ B2 A2 ร้อยละ B3 A3 ร้อยละ B4 A4 ร้อยละ B5 A5 ร้อยละ B6 A6 ร้อยละ B7 A7 ร้อยละ B8 A8 ร้อยละ B9 A9 ร้อยละ
สมุทรปราการ1,1311,09196.46000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชลบุรี2,0501,99497.27000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ระยอง69066295.94000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
จันทบุรี60157796.01000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตราด36635596.99000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฉะเชิงเทรา63060195.40000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปราจีนบุรี52351197.71000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สระแก้ว37136598.38000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
รวมทั้งหมด6,3626,15696.76000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หมายเหตุ:

วันที่ประมวลผล: -