DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของกิจการ/ กิจกรรม/ สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด B A ร้อยละ ตลาด ร้านอาหาร สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงงาน โรงแรม ร้านเสริมสวย ห้างสรรพสินค้า ฟิตเนสเซ็นเตอร์
B1 A1 ร้อยละ B2 A2 ร้อยละ B3 A3 ร้อยละ B4 A4 ร้อยละ B5 A5 ร้อยละ B6 A6 ร้อยละ B7 A7 ร้อยละ B8 A8 ร้อยละ B9 A9 ร้อยละ
ราชบุรี72370998.06000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กาญจนบุรี88084696.14000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สุพรรณบุรี84783198.11000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
นครปฐม74071897.03000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สมุทรสาคร34633496.53000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สมุทรสงคราม25724896.50000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เพชรบุรี40038897.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ประจวบคีรีขันธ์82980496.98000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
รวมทั้งหมด5,0224,87897.13000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หมายเหตุ:

วันที่ประมวลผล: -