DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของกิจการ/ กิจกรรม/ สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด B A ร้อยละ ตลาด ร้านอาหาร สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงงาน โรงแรม ร้านเสริมสวย ห้างสรรพสินค้า ฟิตเนสเซ็นเตอร์
B1 A1 ร้อยละ B2 A2 ร้อยละ B3 A3 ร้อยละ B4 A4 ร้อยละ B5 A5 ร้อยละ B6 A6 ร้อยละ B7 A7 ร้อยละ B8 A8 ร้อยละ B9 A9 ร้อยละ
นนทบุรี1,5121,47897.75000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปทุมธานี1,1681,12195.98000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พระนครศรีอยุธยา1,0471,02697.99000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อ่างทอง35333394.33000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลพบุรี63761796.86000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สิงห์บุรี34732894.52000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สระบุรี53451897.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
นครนายก29727592.59000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
รวมทั้งหมด5,8955,69696.62000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หมายเหตุ:

วันที่ประมวลผล: -