DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะผอม (นอกสถานศึกษา) ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
ผอม ร้อยละ
1เขต 118,99501.49
2เขต 215,65202.31
3เขต 319,15402.24
4เขต 433,73602.28
5เขต 535,65102.22
6เขต 639,70902.11
7เขต 722,67801.80
8เขต 829,41702.16
9เขต 952,43702.57
10เขต 1010,08901.86
11เขต 1122,62601.94
12เขต 1227,50501.99
13เขต 131,23902.99
14รวมทั้งหมด328,88802.15

หมายเหตุ:

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 14 กรกฎาคม 2567