DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม ระดับเขตสุขภาพ

สถาณการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ภาพรวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 1424,78523,9135.63213,35712,6875.95199,57410,6235.3211,8546035.0900
 เขต 2279,67817,0416.09143,3809,1716.40127,4277,4105.828,8714605.1900
 เขต 3224,59411,7965.25110,4966,2465.65102,2395,0134.9011,8595374.5300
 เขต 4322,79512,9364.01159,8866,8604.29143,2425,4013.7719,6676753.4300
 เขต 5476,53417,5533.68243,9479,8534.04212,2247,1763.3820,3635242.5700
 เขต 6465,60019,1014.10239,33410,4214.35206,0148,0323.9020,2526483.2000
 เขต 7448,60021,1804.72227,86811,5935.09209,7269,2904.4311,0062972.7000
 เขต 8475,40728,9696.09235,75515,3596.51219,02812,5135.7120,6241,0975.3200
 เขต 9523,42622,2884.26274,26112,5474.57236,1079,2803.9313,0584613.5300
 เขต 10415,27122,8235.50212,65912,0955.69183,2169,6745.2819,3961,0545.4300
 เขต 11397,69719,9365.01198,30210,4755.28184,7838,9174.8314,6125443.7200
 เขต 12598,92436,6796.12301,21819,9926.64270,84615,4025.6926,8601,2854.7800
 รวมทั้งหมด5,053,311254,2155.032,560,463137,2995.362,294,426108,7314.74198,4228,1854.1300
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล