DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กบินทร์1,31815411.682,86136512.762,15232315.015907212.20
 เมืองเก่า877455.13817516.24942626.58798465.76
 วังดาล137107.302382410.08150149.3318873.72
 นนทรี499285.61499214.21506336.52476255.25
 ย่านรี365143.8434672.02363113.03201104.98
 วังตะเคียน601274.49587254.26577183.12571193.33
 หาดนางแก้ว21794.1525272.78256218.20223104.48
 ลาดตะเคียน470204.26434235.30424102.36438163.65
 บ้านนา349226.30428184.21542458.30414225.31
 บ่อทอง6657.585958.472292310.047445.41
 หนองกี่414204.83504265.161,078575.29284248.45
 นาแขม5823.455647.144025.005559.09
 เขาไม้แก้ว514203.89463224.75468245.1324293.72
 วังท่าช้าง674304.45697294.16920363.91757324.23
 รวมทั้งหมด6,5594066.198,2416277.618,6476797.855,3113015.67
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 10 สิงหาคม 2565