DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ทางเกวียน528163.03517234.45648406.17196126.12
 วังหว้า29020.6924920.8021873.2122141.81
 ชากโดน12100.0012600.0012600.001500.00
 เนินฆ้อ15453.2514032.1417352.8911710.85
 กร่ำ13575.1919242.0811810.8515410.65
 ชากพง255124.7113732.1923373.0014474.86
 กระแสบน46840.85420133.10347133.75377174.51
 บ้านนา16221.2312264.9239530.767622.63
 ทุ่งควายกิน82760.7376191.1873850.6822162.71
 กองดิน6800.009211.0918600.002400.00
 คลองปูน214104.6722394.04198115.5611600.00
 พังราด276279.7810443.851912814.665935.08
 ปากน้ำกระแส18673.7617084.71166106.0215563.87
 ห้วยยาง8778.0513732.1911576.0911921.68
 สองสลึง13885.8013921.4415542.589111.10
 รวมทั้งหมด3,9091132.893,529902.554,0071413.522,085622.97
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2565