DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สระแก้ว1,807824.541,963954.841,459745.07000.00
 บ้านแก้ง447214.70446398.74567173.00000.00
 ศาลาลำดวน600335.50628619.716096911.33000.00
 โคกปี่ฆ้อง387194.91443204.5135951.39000.00
 ท่าแยก584152.5758571.20646223.41000.00
 ท่าเกษม6448312.89563407.10297227.41000.00
 สระขวัญ433194.39390246.15456347.46000.00
 หนองบอน21620.9313853.6212653.97000.00
 รวมทั้งหมด5,1182745.355,1562915.644,5192485.49000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 28 มิถุนายน 2565