DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางกระเบา25451.9728941.3820983.8313653.68
 บางเตย12110.8310810.9310321.949411.06
 บางยาง15763.8216874.1715595.819166.59
 บางแตน17574.0016310.61186189.6815974.40
 บางพลวง24631.22283103.53151138.6124993.61
 บางปลาร้า11676.036934.3537718.924948.16
 บางขาม8711.158111.238500.008200.00
 กระทุ่มแพ้ว8700.006911.456900.009900.00
 รวมทั้งหมด1,243302.411,230282.28995575.73959323.34
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 30 กรกฎาคม 2565