DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กบินทร์1,31915411.682,86236512.752,15432415.047168812.29
 เมืองเก่า877455.13817516.24942626.58820475.73
 วังดาล137107.302382410.08150149.3319073.68
 นนทรี499285.61499214.21506336.52476245.04
 ย่านรี369143.7934872.01363113.03204104.90
 วังตะเคียน601274.49587254.26577183.12571193.33
 หาดนางแก้ว21794.1525272.78257218.17239114.60
 ลาดตะเคียน470204.26434235.30424102.36438163.65
 บ้านนา349226.30428184.21542458.30417245.76
 บ่อทอง6657.585958.472292310.047445.41
 หนองกี่414204.83504265.161,078575.29297258.42
 นาแขม5823.455647.144025.005559.09
 เขาไม้แก้ว514203.89463224.75468245.13268103.73
 วังท่าช้าง674304.45697294.16920363.91859374.31
 รวมทั้งหมด6,5644066.198,2446277.618,6506807.865,6243275.81
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 สิงหาคม 2565