DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บ่อทอง721223.051,108514.60894485.37000.00
 วัดสุวรรณ375112.93362123.31282124.26000.00
 บ่อกวางทอง393133.31374123.2132351.55000.00
 ธาตุทอง35761.6833200.0021131.42000.00
 เกษตรสุวรรณ35651.4030031.0017752.82000.00
 พลวงทอง501122.4050730.5947081.70000.00
 รวมทั้งหมด2,703692.552,983812.722,357813.44000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2565