DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางละมุง29693.04274134.7420973.35000.00
 หนองปรือ1,9871226.142,1431265.882,1311165.44000.00
 หนองปลาไหล303113.6338692.33582183.09000.00
 โป่ง268145.22364226.04424143.30000.00
 เขาไม้แก้ว263176.46310154.84454224.85000.00
 ห้วยใหญ่1,543473.051,829553.011,703683.99000.00
 ตะเคียนเตี้ย412266.311922311.98479275.64000.00
 นาเกลือ4,0372185.403,8572436.302,4391656.77000.00
 รวมทั้งหมด9,1094645.099,3555065.418,4214375.19000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2565