DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางกระเบา30372.31348133.7429572.3726231.15
 บางเตย10500.0011100.0012610.7912621.59
 บางยาง15595.81168105.9511497.8917074.12
 บางแตน17052.9419042.1117310.5819010.53
 บางพลวง28351.7729072.4127451.8225751.95
 บางปลาร้า14385.5914764.089144.4012653.97
 บางขาม6311.598100.008800.008311.20
 กระทุ่มแพ้ว7211.396900.006900.009400.00
 รวมทั้งหมด1,294362.781,404402.851,230272.201,308241.83
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564