DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กบินทร์1,600744.631,646794.801,07011210.477708711.30
 เมืองเก่า1,011626.13999606.01941464.89936555.88
 วังดาล326103.07398112.7611854.2411532.61
 นนทรี552488.70531407.53524397.44504336.55
 ย่านรี426122.82299165.3510354.855024.00
 วังตะเคียน619406.46594335.563223410.5613985.76
 หาดนางแก้ว283113.89323185.5710676.601051312.38
 ลาดตะเคียน487244.93502163.1948091.881361712.50
 บ้านนา562264.63429266.06357226.16323216.50
 บ่อทอง239135.44345174.93121119.0972811.11
 หนองกี่1,081433.981,070373.46864354.05359185.01
 นาแขม1600.0013553.705511.823100.00
 เขาไม้แก้ว534163.00558132.33259207.7220883.85
 วังท่าช้าง1,087403.681,066242.25980242.45521193.65
 รวมทั้งหมด8,8234194.758,8953954.446,3003705.874,2692926.84
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564