DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขาสมิง24793.64258155.8115374.5815153.31
 แสนตุ้ง883384.30642253.89591244.06597335.53
 วังตะเคียน19852.5321194.27178116.1817095.29
 ท่าโสม19884.04238114.6277810.39881011.36
 สะตอ38051.3234220.5827910.3629310.34
 ประณีต308258.12208125.775211.929844.08
 เทพนิมิต10110.9912097.5020210.002214.55
 ทุ่งนนทรี168116.5513975.0412953.8810621.89
 รวมทั้งหมด2,4831024.112,158904.171,479593.991,261675.31
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564