DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หัวไทร329195.7816484.88263186.84152106.58
 หน้าสตน487316.37313185.75669355.23620355.65
 ทรายขาว9988.0810332.91224156.7020694.37
 แหลม26251.9125683.1325662.3428593.16
 เขาพังไกร192105.2113785.84307175.54186126.45
 บ้านราม14621.3714142.8412410.8113253.79
 บางนบ27414.813313.037645.267722.60
 ท่าซอม12464.8413332.2611443.514824.17
 ควนชะลิก14885.4114253.5214421.3913043.08
 รามแก้ว5024.008033.758033.753239.38
 เกาะเพชร20831.4431100.0038192.36390133.33
 รวมทั้งหมด2,072984.731,813613.362,6381144.322,2581044.61
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564