DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปากพนัง191115.76316134.1111754.279233.26
 คลองน้อย34682.3133492.6913721.4637151.35
 ป่าระกำ18084.4420994.3117873.9318763.21
 ชะเมา13710.7313732.1910700.0012421.61
 คลองกระบือ14932.0112853.916434.697157.04
 เกาะทวด233146.0121910.4620410.4922000.00
 บ้านใหม่17973.9113732.1912932.3310610.94
 หูล่อง2833512.372693412.642343314.102332711.59
 แหลมตะลุมพุก4524.449533.162528.0022313.64
 ปากพนังฝั่งตะวันตก9599.472665119.172873411.852364318.22
 บางศาลา8922.258822.272813.571200.00
 บางพระ22710.4421552.3321400.004200.00
 บางตะพง4400.004336.984212.389111.11
 ปากพนังฝั่งตะวันออก1,9381005.161,650855.151,252715.671,396684.87
 บ้านเพิง8755.759055.5610687.559322.15
 ท่าพยา23520.8516952.9624220.8310754.67
 ปากแพรก15021.3314732.0414742.7214053.57
 ขนาบนาก20231.4914564.1412310.8116010.63
 รวมทั้งหมด4,8102134.434,6572455.263,6361784.903,6211774.89
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564