DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ท่ายาง2,0431155.632,2961396.051,185907.59930788.39
 ทุ่งสัง13853.6215763.8213175.3414253.52
 ทุ่งใหญ่21931.373745514.7122494.0219773.55
 กุแหระ3103410.97320247.50286196.64341154.40
 ปริก50091.80328123.6623572.9818373.83
 บางรูป374236.15405276.67316113.48337267.72
 กรุงหยัน275103.64497142.82559122.15577162.77
 รวมทั้งหมด3,8591995.164,3772776.332,9361555.282,7071545.69
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564