DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ชะอวด1,568865.481,541865.581,111595.31948555.80
 ท่าเสม็ด22831.3221662.7823031.3024631.22
 ท่าประจะ251155.9825683.1323762.5322741.76
 เคร็ง38410.2636230.8328010.3632941.22
 วังอ่าง551346.17591325.41564468.16601426.99
 บ้านตูล286196.64424174.0135082.2939582.03
 ขอนหาด21220.94256103.9121952.2823741.69
 เกาะขันธ์413133.15362174.70381174.46388123.09
 ควนหนองหงษ์294124.08351123.4233661.79387194.91
 เขาพระทอง496224.4446561.29253124.74440143.18
 นางหลง25610.3914221.4122752.2025083.20
 รวมทั้งหมด4,9392084.214,9661994.014,1881684.014,4481733.89
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564