DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ท่าขนาน5100.003525.713200.004449.09
 บ้านกลาง4312.333925.133700.003512.86
 บ้านเนิน6511.542200.001815.562000.00
 ไสหมาก7633.957722.606811.474212.38
 ท้องลำเจียก632325.06584233.94365236.30381225.77
 เสือหึง1051514.297445.416223.232314.35
 การะเกด228187.89254239.061982010.102333213.73
 เขาพระบาท11986.7210976.4211686.906734.48
 แม่เจ้าอยู่หัว359102.79388123.09321144.3615363.92
 รวมทั้งหมด1,678885.241,582754.741,217695.67998707.01
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564