DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ฉวาง13596.6730992.9118894.799977.07
 ละอาย568305.28532346.39553427.59515295.63
 นาแว15200.00277103.6118352.7313821.45
 ไม้เรียง10521.9024662.449955.058844.55
 กะเปียด22952.1822362.6922252.2521883.67
 นากะชะ21762.7612343.258489.5218431.63
 ห้วยปริก327133.98313227.03306237.52151117.28
 ไสหร้า969495.06915465.03670304.48451173.77
 นาเขลียง11265.3610876.4810865.5610743.74
 จันดี26862.24264228.33273145.13285113.86
 รวมทั้งหมด3,0821264.093,3101665.022,6861475.472,236964.29
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564