DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางปะกง810455.561,019605.891,056686.44562539.43
 ท่าสะอ้าน4000.003100.00900.00000.00
 บางวัว478265.44500336.60297279.0911200.00
 บางสมัคร670263.88459204.3634992.58160116.88
 บางผึ้ง3525.713113.23600.009111.11
 บางเกลือ251114.3824583.27195126.1518373.83
 สองคลอง35761.6825062.406968.704736.38
 หนองจอก16453.0517431.7213310.7512321.63
 พิมพา18084.4414010.7134411.7610910.92
 ท่าข้าม2393715.48327267.9523462.5612643.17
 หอมศีล22031.3618352.735359.433912.56
 เขาดิน7711.303313.032500.002214.55
 รวมทั้งหมด3,5211704.833,3921644.832,4601385.611,492845.63
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564