DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปากน้ำแหลมสิงห์33451.5035041.1413810.72134118.21
 เกาะเปริด8067.509777.228655.8112486.45
 หนองชิ่ม17731.6921241.8919921.0119163.14
 พลิ้ว20052.5021994.118555.8819884.04
 คลองน้ำเค็ม5036.007568.004124.883625.56
 บางสระเก้า4012.505723.512913.4523313.04
 บางกะไชย6934.35691014.494724.262214.55
 รวมทั้งหมด950262.741,079423.89625182.88728395.36
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564