DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บ่อทอง1,433704.88951464.84976434.41682273.96
 วัดสุวรรณ435184.14417163.84373112.95356154.21
 บ่อกวางทอง397184.53386235.962072813.5312264.92
 ธาตุทอง38400.0049940.8033130.9126510.38
 เกษตรสุวรรณ39392.29420102.3837851.3211110.90
 พลวงทอง544213.8650491.7938761.5538741.03
 รวมทั้งหมด3,5861363.793,1771083.402,652963.621,923542.81
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564