DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางละมุง25741.5629262.0530872.2725751.95
 หนองปรือ3,2782056.252,3511305.532,2761426.242,0401115.44
 หนองปลาไหล566183.18293113.75372102.69338164.73
 โป่ง411174.14325195.85418133.1125462.36
 เขาไม้แก้ว440357.95265217.92294299.86175179.71
 ห้วยใหญ่1,642533.231,905653.411,757382.161,397493.51
 ตะเคียนเตี้ย404389.41156117.05487163.29306144.58
 นาเกลือ5,4454428.123,9692907.312,6022389.152,29726011.32
 รวมทั้งหมด12,4438126.539,5565535.798,5144935.797,0644786.77
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564