DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ตลาด1,6311157.051,8731085.771,508765.041,210514.21
 บางพึ่ง16752.9915910.632300.002900.00
 บางจาก789425.3246410.2239161.539800.00
 บางครุ32810.3032520.62000.00000.00
 บางหญ้าแพรก423266.15394338.382032110.34182189.89
 บางหัวเสือ47000.0031730.9536841.0918921.06
 สำโรงใต้453275.96505377.333544211.863534512.75
 บางยอ436102.2943051.16374143.7436282.21
 บางกะเจ้า19131.5718531.6214353.504712.13
 บางน้ำผึ้ง23320.8622300.0017431.728133.70
 บางกระสอบ10300.0010210.989555.2633618.18
 บางกอบัว19052.6317831.695300.004724.26
 ทรงคนอง460143.0418963.1717831.6911821.69
 สำโรง361308.312973110.44275124.36342123.51
 สำโรงกลาง458143.0637392.4127393.3024152.07
 รวมทั้งหมด6,6932944.396,0142434.044,4122004.533,3321554.65
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564