DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางพลีใหญ่3,0112106.972,2982079.011,78720011.191,32313710.36
 บางแก้ว1,198857.10925464.97534336.18355287.89
 บางปลา1,231483.901,332453.3851281.5635251.42
 บางโฉลง1,177605.101,405715.05581406.88659548.19
 ราชาเทวะ994424.23881283.18717212.93347257.20
 หนองปรือ1581610.13186126.457245.565946.78
 รวมทั้งหมด7,7694615.937,0274095.824,2033067.283,0952538.17
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564