DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางบ่อ1,393654.671,299393.00613386.20389205.14
 บ้านระกาศ11421.7512010.837545.335335.66
 บางพลีน้อย29882.6820173.4814096.438555.88
 บางเพรียง1,233685.521,560805.131,173736.22954687.13
 คลองด่าน504183.57539193.53409276.60282176.03
 คลองสวน6922.906634.556246.455024.00
 เปร็ง14500.0014321.4013000.003200.00
 คลองนิยมยาตรา60610.005711.751616.2512216.67
 รวมทั้งหมด3,8161694.433,9851523.812,6181565.961,8571176.30
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564