DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปากน้ำ5,4452554.684,2222325.503,1822317.262,8892829.76
 สำโรงเหนือ2,2731054.622,231763.412,176954.371,825774.22
 บางเมือง2,6861565.812,8361414.972,010472.341,461523.56
 ท้ายบ้าน1,207443.653333510.512362611.021932613.47
 บางปูใหม่1,607714.42987383.851,007272.68694152.16
 แพรกษา2,6591947.301,7451639.341,9241065.51900637.00
 บางโปรง35171.99362195.2527072.5918052.78
 บางปู641203.12459132.83409143.42395153.80
 บางด้วน495193.84473142.96283103.5323183.46
 บางเมืองใหม่607182.97458122.62472132.7537382.14
 เทพารักษ์2,6041134.342,067552.661,855432.321,714452.63
 ท้ายบ้านใหม่2,284783.421,943623.191,992492.461,461513.49
 แพรกษาใหม่1,035555.31664416.17452408.85439378.43
 รวมทั้งหมด23,8941,1354.7518,7809014.8016,2687084.3512,7556845.36
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564