DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กบินทร์1,451674.621,537815.27869131.501,004242.39
 เมืองเก่า967474.861,014504.931,036494.731,007504.97
 วังดาล369154.07444214.73368133.53323185.57
 นนทรี575366.26558305.38533315.82555264.68
 ย่านรี43292.0842451.1812054.1727593.27
 วังตะเคียน636385.97640365.63633365.69598325.35
 หาดนางแก้ว276176.16356205.62288206.94316185.70
 ลาดตะเคียน526244.56464183.88371164.31420255.95
 บ้านนา623304.82587142.39589203.40633294.58
 บ่อทอง328113.35335216.2726262.29362328.84
 หนองกี่890738.201,098575.19965636.53955373.87
 นาแขม1081312.042693111.526457.811532214.38
 เขาไม้แก้ว274114.01313165.11300103.33290144.83
 วังท่าช้าง1,100423.821,105575.161,102393.541,061706.60
 รวมทั้งหมด8,5554335.069,1444575.007,5003264.357,9524065.11
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563